Czarnog??ra - dzie?? 5. - Wycieczka do Czarnog??ry - Zatoka Kotorska, Herceg Novi, b???kitna grota, Kotor. - Blog Andrzeja Wysockiego
login: hasło:
REKLAMA:


Dodał: Andrzej  w dniu: 2012-07-06

Czarnog??ra - dzie?? 5.


Wycieczka do Czarnog??ry - Zatoka Kotorska, Herceg Novi, b???kitna grota, Kotor.Pi?ty dzie?? naszego pobytu w Czarnog??rze. Na dzi?? mamy zaplanowan? wycieczk? po Zatoce Kotorskiej i kilka przystank??w po drodze. Przy poprzednim wpisie dosta??em informacj?, i?? za cz?sto narzekam. Narzeka??em chyba tylko na temperatur? - kt??ra dla mnie jest za wysoka, oraz czasem brak czasu na robienie zdj?? - no bo jak by??o ma??o czasu, to sobie musz? ponarzeka? na to, no nie? Ale w tym postaram si? nie narzeka? na nic, szczeg??lnie, ??e nie b?dzie to trudne, gdy?? jak i w poprzednie dni, by??o super :)
Wycieczka zosta??a kupiona w lokalnym biurze, przede wszystkim dlatego, ??e by??a ta??sza. Wi?c o odpowiedniej godzinie stawiamy si? na miejscu. Nie wiem co to si? sta??o i dlaczego tak, ale by??y jakie?? problemy z transportem na miejsce rozpocz?cia wycieczki, wi?c po chwilach nerw??wki, wpakowali??my si? w samoch??d kogo?? zaprzyja??nionego z organizatorem i chyba w 7 os??b pojechali??my 5-co osobowym samochodem gdzie?? w okolice Tivat, gdzie czeka??a ju?? ????d?? z chyba ponad setk? innych ludzi. No i po chwili rozpocz??? si? nasz rejs w czasie kt??rego mieli??my zapowiedzianych kilka przystank??w z czasem na zwiedzanie.

Zatoka Kotorska (Boka Kotorska)
Zatoka Kotorska (Boka Kotorska)

Stocznia w mie??cie Bijela.
Stocznia w mie??cie Bijela.

Ja na rejsie po Boce Kotorskiej.
Ja na rejsie po Boce Kotorskiej.


Pierwszy przystanek: Herceg Novi. Przepi?kne miasto po??o??one na przeciwko uj??cia do Adriatyku. Jego pocz?tki datowane s? na ko??c??wk? XIVw. a wsp????czesn? nazw? nadano mu w XVw. ??adnych ciekawostek na temat tego miasta nie znalaz??em, wi?c przejd? dalej do zdj??, kt??re przedstawiaj? nasze zbli??anie si? i mijanie miasta, gdy?? port znajduje si? jakby po drugiej stronie ni?? od tej od kt??rej przyp??yn?li??my.

Zbli??aj?ce si? Herceg Novi.
Zbli??aj?ce si? Herceg Novi.

Widok na Herceg Novi z zatoki.
Widok na Herceg Novi z zatoki.


Jeszcze na statku wszyscy podr????ni zostali podzieleni na bodaj??e 4 grupy w kt??rych przewodnicy wycieczki po prostu w??adali czterema r????nymi j?zykami: serbskim, angielskim, niemieckim i rosyjskim. Mam nadziej?, ze nie poki?ka??em tych j?zyk??w, ale to nie ma znaczenia. Tak wi?c wszyscy wysiedli i pop?dzili do "swoich" przewodnik??w a co zrobili??my my? Uciekli??my od nich i zacz?li??my zwiedza? wszystko na w??asn? r?k? - szczeg??lnie, ??e Monia po przestudiowaniu ca??ego Internetu i kilku dodatkowych ksi???eczek, by??a najlepszym z przewodnik??w i to m??wi?cym w moim ojczystym j?zyku :)
Na pierwszy rzut posz??a kamienica, witaj?ca wszystkich przyp??ywaj?cych do miasta.

Jeden z budynk??w w Herceg Novi.
Jeden z budynk??w w Herceg Novi.


Jako, ??e miasto po??o??one jest na zboczu, to pop?dzili??my po wielu schodach w stron?, gdzie wiedzieli??my, ??e znajduje si? tam co?? ciekawego. I taka w??a??nie by??a prawda. Ale w sumie to gdziekolwiek si? tam nie udali??my to by??o co?? ciekawego. Ka??da uliczka, placyk, murek i fontanienka z kt??rej p??yn???a bardzo cudowna, zimna woda.

Cerkiew ??w. Micha??a Archanio??a i fontanienka z zimn? wod? :)
Cerkiew ??w. Micha??a Archanio??a i fontanienka z zimn? wod? :)

Jedna z uliczek w Herceg Novi.
Jedna z uliczek w Herceg Novi.


A my pi?li??my si? coraz wy??ej i wy??ej, aby dotrze? i obejrze? twierdze. Gnali??my i tu i tam i wsz?dzie. Gdzieniegdzie trzeba by??o zap??aci? Euro czy dwa, ale warto by??o za ka??dym razem. Widoki z twierdzy i w og??le ogl?danie tych wszystkich zabytk??w - by??y tego warte.

Widok z twierdzy w Herceg Novi.
Widok z twierdzy w Herceg Novi.

Monia na twierdzy w Herceg Novi.
Monia na twierdzy w Herceg Novi.

Widok z twierdzy w Herceg Novi.
Widok z twierdzy w Herceg Novi.

Widok z twierdzy w Herceg Novi.
Widok z twierdzy w Herceg Novi.Dalsza część ciutkę niżej, pod reklamą:


Oto dalsza część wpisu:Nasta??a um??wiona pora, wi?c wr??cili??my na statek i pop??yn?li??my dalej.

Oddalaj?ce si? od nas Herceg Novi.
Oddalaj?ce si? od nas Herceg Novi.


Nast?pn? atrakcj? by??a b???kitna grota (p??atna par? Euro dodatkowo). Po prostu jaskinia w skale do kt??rej wpadaj?ce ??wiat??o S??o??ca tak pi?knie pod??wietla??o wod? i?? wydawa??o si?, ??e ta woda ??wieci na b???kitny kolor. Nie mo??na by??o opu??ci? tej okazji, gdy?? moja polska przewodniczka Monia by??a przekonana, ??e nie b?d? ??a??owa?? - i nie ??a??owa??em. Widok tej wody by?? super i uda??o si? zrobi? Moni par? bardzo fajnych fotek.

Wn?trze B???kitnej Groty na Zatoce Kotorskiej.
Wn?trze B???kitnej Groty na Zatoce Kotorskiej.

Wn?trze B???kitnej Groty na Zatoce Kotorskiej.
Wn?trze B???kitnej Groty na Zatoce Kotorskiej.


W og??le mieli??my szcz???cie, gdy?? je??li jest przyp??yw, to nie da si? wp??yn?? do groty. A tak w??a??nie wygl?da wej??cie do niej z wewn?trz i zewn?trz.

Wej??cie do B???kitnej Groty.
Wej??cie do B???kitnej Groty.

Wej??cie do B???kitnej Groty.
Wej??cie do B???kitnej Groty.


Monia si? popluska??a, ja porobi??em zdj?cia, wszyscy byli zadowoleni, wi?c po jakim?? czasie wr??cili??my na nasz? ????d?? i pop??yn?li??my w nast?pne miejsce zwiadu.
Wysepka Gospa od Skrpjela czyli Matka Boska na Skale oraz druga male??ka wysepka Sveti Dorde czyli ??wi?ty Jerzy. Wysepka ??wi?tego Jerzego jest naturalnym tworem, natomiast Matki Boskiej na Skale ju?? nie. Wg opowie??ci pewien rybak zosta?? cudownie uzdrowiony i na wystaj?cej ska??ce znalaz?? obraz Matki Boskiej. Zabra?? ten obraz, chc?c podarowa? go pewnemu ko??cio??owi, ale obraz w dziwny spos??b wraca?? na t? wystaj?c? ska??k?. I tak w po??owie XVIw. ludzie nie tylko z pobliskiego miasta Perast postanowili zbudowa? tam ko??ci???? ku czci w??a??nie Matki Boskiej. Tak wi?c z kamieni kt??re zawiera??y na sobie statki nieprzyjaci???? i p????niej po prostu zwyk??ych kamieni z l?du zacz?li usypywa? wysp?, kt??ra w tej chwili ma oko??o 3km² i na niej wybudowano ko??ci????. Nawet teraz, jak w dawnych czasach, statki wracaj?ce z podr????y zatrzymuj? si? w pobli??u a za??oga zostawia kamienie i pami?tki z podr????y. A ch?tni, kt??rzy chcieliby dotkn?? tej pierwotnej ska??y od kt??rej to wszystko si? zacz???o, musz? po prostu przecisn?? si? za o??tarzem w?skim przej??ciem gdzie znajduje si? ods??oni?ty fragment tej??e ska??y.
Warto nadmieni?, ??e wyspa ??wi?tego Jerzego to klasztor benedykty??ski oraz stary cmentarz.

Wyspy: Sveti Dorde oraz Gospa od Skrpjela.
Wyspy: Sveti Dorde oraz Gospa od Skrpjela.


Po jakim?? czasie nadesz??a chwila opuszczenia tej magicznej wyspy i pop??yn?? w stron? "sponsora" nazwy zatoki: miasta Kotor. Miasta le???cego u podn????a masywu Lovcen, kt??rego pocz?tki datuje si? na oko??o IX wiek, wi?c naprawd? jest stare :)

Zatoka Kotorska (Boka Kotorska)
Zatoka Kotorska (Boka Kotorska)


No i dotarli??my. Wygl?da??o to o wiele lepiej ni?? si? spodziewa??em a spodziewa??em si? naprawd? fajnego miasta. Z zewn?trz zupe??nie inne miasto ni?? Herceg Novi - to ma wielkie place i w og??le du??o wi?cej przestrzeni ni?? HN. No i miasto otoczone jest z trzech stron g??rami a na jednej z nich znajduje si? twierdza ??wi?tego Jana.

Plac przed wej??ciem do Starego Miasta w Kotorze.
Plac przed wej??ciem do Starego Miasta w Kotorze.


Z zewn?trz spore przestrzenie a w ??rodku Starego Miasta jak to w starych miastach, kt??re s? w Czarnog??rze: klimatyczne, lekko labiryntowe w?skie uliczki i kamienice, kt??re jak w przypadku Starego Miasta w Budvie wygl?daj? po prostu bajecznie.

Uliczka Starego Miasta w Kotorze.
Uliczka Starego Miasta w Kotorze.

Katedra ??w. Tryfona w Kotorze.
Katedra ??w. Tryfona w Kotorze.


Pospacerowali??my troszk? ale wiedz?c, ??e nast?pnego dnia zn??w tam b?dziemy, postanowili??my zostawi? d??u??sze spacery na t? nadchodz?c? wycieczk? a teraz spi? sobie zimne piwko. Ceny piwa w bardziej turystycznych miejscach Starego Miasta troszk? zabijaj? swoj? wysoko??ci?, ale nie zrazili??my si?, poszli??my dalej, gdzie trafili??my na lokalik (o jak??e czarnog??rsko brzmi?cej nazwie "Jamaica") z wystawionymi dwoma stolikami i piwem za mniej ni?? po??ow? ceny tych, kt??re mo??na by??o kupi? 50m wcze??niej. Wi?c skorzystali??my oczywi??cie :)

Piwko w Starym Mie??cie w Kotorze.
Piwko w Starym Mie??cie w Kotorze.


Potem jeszcze spacer innymi ??cie??kami ni?? tymi, kt??rymi przyszli??my...

Uliczka Starego Miasta w Kotorze.
Uliczka Starego Miasta w Kotorze.


... i doszli??my w stron? wyj??cia, gdzie byli??my um??wieni z reszt? ludzi b?d?cych na tej wycieczce po zatoce. Nasz statek dawno odp??yn??? a na nas czeka??y autokary, kt??re pop?dzi??y w r????ne strony Czarnog??ry, r??wnie?? w stron? Budvy. A co potem? Troszk? szw?dania si? po Budvie, par? piwek i do spania :)

Tradycyjnie, Monia w swojej galerii ma troszk? wi?cej i innych zdj?? ni?? zaprezentowa??em tutaj.
POLUB TEN WPIS:
Skomentuj ten wpis:
Twoje imię:

Podaj adres swojej strony WWW, jeśli posiadasz:

Wpisz hasło uwierzytelniające (info pod formularzem)

Twój komentarz:

UWAGA! Z racji zbyt częstego dodawania komentarzy przez różniste boty spamowe, zmuszony zostałem do zastosowania hasła aby spróbować wyeliminować ten proceder. Aby dodać komentarz, musisz w odpowiednie pole w formularzu wpisać słowo komentarz. Komentarz nie zostanie dodany, jeśli słowo zostanie źle wpisane.
Brak komentarzy do tego wpisu.
Na skróty:
strona główna
blog
oferta
kontakt
Przyjaciele:
Zacisze Literackie   Kobiece Fanaberie   foto.adamczyk.pl
"Ja" Doskonały
Strona Rafała Głębowskiego
Blog Rafała Głębowskiego
Warto zajrzeć:
CyberFoto.pl
Canon-Board.info
plfoto.com
Moni galeria
Moje miasteczko :)
Ostatnie wpisy na blogu:
Toru?? 2015r.
Ciechocinek 2015r.
P??ock 2015r.
P??ock 2015r.
P??ock 2015r.
Moje zabawy:
Logic
Wyścigi
Kolorki
Dowcipy
Sudoku